Nov 25, 2013

Grace to Yashoda. Detail from Srimadbhagavatham. #Krishnafortoday


No comments: