Nov 26, 2013

Govinda pattabhishekam - #krishnafortoday oil on canvas, 2005


No comments: