Aug 7, 2014

Govinda pattabhishekam. Kamadhenu anoints Krishna as Govinda. #krishnafortoday


No comments: