Dec 30, 2013

Govinda Pattabhishekam. Oil on canvas. #krishnafortoday


No comments: