Sep 29, 2018

Krishnafortoday


Hayagreeva Stotra (Desika750)


Dehaleesha stuthi (Desika750)


Raghuveera gadyam (Desika750)


Ahalya (Raghuveera gadyam) 


HanumAn (Raghuveera gadyam) #Desika750

#Krishnafortoday


Vatsalya

Vishwaroopa (Gopala Vimshati 

Gopala vimshati (Anjalim YachamAnah)

KamAsikashtakam Sri Lakshmi Narasimha 

Garuda Dandakam (Swamy Desika)