Nov 21, 2013

Kaliamardhana: detail from Srimadbhagavatham painting. #Krishnafortoday


No comments: